Data modificării:

Ocuparea prin transfer a 2 posturi vacante de asistent medical generalist

SPITALUL ORĂȘENESC VIȘEU DE SUS

Ocuparea prin transfer a 2 posturi vacante de asistent medical generalist

În acord cu dispozițiile art. 32 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare, ținând cont de solicitările secțiilor referitoare la lipsa de personal sanitar mediu în special la Compartimentul Boli Cronice.

Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus, anunță ocuparea prin transfer la cerere a doua posturi vacante normă întreagă de asistent medical generalist în cadrul Compartimentului Boli Cronice.

Pentru ocuparea prin transfer la cerere a posturilor vacante mai sus menționate, candidații vor depune la Biroul RUNOS în termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anunțului, un dosar care va cuprinde următoarele documente:
 • a) cererea, în care se menționează postul pentru care dorește transferul și data la care dorește să se transfere, aprobata de conducatorul institutiei de unde se transferă;
 • b) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului care va fi ocupat prin transfer;
 • c) copia certificatului de membru al organizației profesională și a avizului anual emis de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, precum și o copie a poliței de asigurare de răspundere civilă profesională;
 • d) dovada/ înscrisul din care să rezulte că nu a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art.455 al.1 (1) lit.(e)(f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
 • e) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în original;
 • f) curriculum vitae în format Europass, original semnat pe fiecare pagină;
 • g) declarația de consimțămant prelucrare date, conform model- în original;
 • h) adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care dorește tranferul- original;
 • i) cazierul judiciar;
 • j) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
 • k) copii după actele doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în criteriile de selecție.

Toate documentele în copie vor fi certificate ca sunt "în conformitate cu originalul". Ulterior dosarul de înscriere se înregistrează la secretariatul instituției.
Documentele prevăzute la litera (d)(h)(i) sunt valabile 3 luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Pentru dosarele incomplete se stabilește un termen de 5 zile lucrătoare pentru completarea lor. Ulterior expirării acestui termen nu se admit completări ale dosarului, iar dosarele necompletate se resping.
Situația privind dosarele admise/respinse se afișează la sediul unității și pe site-ul spitalului.

Criterii de selecție pentru asistenți medicali generaliști sunt:
 • a) Atestate de studii complementare și/sau act doveditor înscriere la atestat, câte 3 puncte pentru fiecare atestat;
 • b) Experiență profesională, câte 3 puncte pentru fiecare 3 ani în care a profesat în specialitate;
 • c) Experiență în activitatea de organizare în cadrul unei instituții sanitare:funcții de conducere (șef secție, minim 1 an câte 3 puncte pentru fiecare an);
 • d) In caz de egalitate a punctajelor departajarea se va face in urma probei interviu sustinuta de candidatii in cauza.

Clasamentul candidaților promovați se întocmește de catre serviciul RUNOS Spital Viseu de Sus, pentru fiecare post publicat pentru care s-a candidat, în ordine descrescătoare a punctajului obținut la criteriile de selecție. Obținerea postului se face strict în ordinea descrescătoare a punctajului realizat.
Termenul limita de selecție a candidaților va fi de maxim 10 zile lucratoare de la data publicarii dosarelor admise.


SPITALUL ORĂȘENESC VIȘEU DE SUS

Locuri de muncă


Concurs pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică al Spitalului Orășenesc Vișeu de Sus
18.08.2023
Expirat în 07.08.2023 ora 14:00

Concurs pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică al Spitalului Orășenesc Vișeu de Sus

În conformitate cu prevederile Ordinul nr. 1.520 din 22 decembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi ... citește
SPITALUL ORĂȘENESC VIȘEU DE SUS

Anunțuri de locuri de muncă arhivate

Angajăm Medici Specialiști și Farmacist
28.07.2023
Expirat în 06.05.2023 ora 00:00

Angajăm Medici Specialiști și Farmacist

Spitalul Orăşenesc Vişeu de Sus angajează medici de specialitate ATI, Pediatrie, Psihiatrie, Chirurgie Generală și Farmacist ... citește
Angajăm Medici Specialiști
21.02.2023
Expirat în 31.12.2023 ora 16:00

Angajăm Medici Specialiști

Spitalul Orăşenesc Vişeu de Sus este într-o continuă căutare de medici de specialitate în domeniul sănătății pentru ... citește

Partenerii Euromedica Hospital Baia Mare