Data modificării:

Drepturile și Obligațiile Pacienților

SPITALUL ORĂȘENESC VIȘEU DE SUS

Drepturile și Obligațiile Pacienților

Drepturile pacienților sunt reglementate de Legea nr. 46/2003 și Normele de aplicare aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 386/2004. Pacienții au dreptul la îngrijirile medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale ale unități. Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană fără nici o discriminare

Dreptul de a fi informat al pacienților

 • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza;
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identității și statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate;
 • Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor și obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării;
 • Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra riscurilor generale de neefectuarea tratamentului și nerespectarea recomandărilor medicale, precum și cu privire la datele despre diagnostic și prognostic;
 • Pacientul are dreptul de a decide dacă dorește sau nu să fie informat în cazul în care informațiile prezentate de către medic i-ar cauza suferință psihică;
 • Informațiile se aduc la cunoștința pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaște limba română, informațiile i se aduc la cunoștință în limba maternă ori în limba pe care o cunoaște sau, după caz, se va caută o altă formă de comunicare;
 • Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat despre situația sa medicală si de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său;
 • Rudele și prietenii pacientului pot fi informați despre evoluția investigațiilor, diagnostic si tratament, dar numai cu acordul pacientului;
 • Pacientul are dreptul să solicite și să primească, la externare, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului și îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.

Dreptul privind intervenția medicală

 • Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumând-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa - consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului;
 • Când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală de urgență, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a acestuia;
 • În cazul în care pacientul necesită o intervenție medicală de urgență, consimțământul reprezentantului legal nu mai este necesar;
 • În cazul în care se cere consimțământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei, atât cât permite capacitatea lui de înțelegere; în cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenția este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să își dea consimțământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate;
 • Comisia de arbitraj este constituită din trei medici, pentru pacienții internați în spitale, și din doi medici pentru pacienții din ambulatoriul de specialitate;
 • Consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord;
 • Consimțământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale ca subiect în învățământul medical clinic și cercetarea științifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare științifică persoanele care nu sunt capabile să își exprime voința, cu excepția obținerii consimțământului de la reprezentantul legal, și dacă cercetarea este făcută și în interesul pacientului;
 • Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicala fără consimțământul său, cu excepția cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului și evitării suspectării unei culpe medicale.

Dreptul la confidențialitatea informațiilor și viață privată

 • Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul sau datele personale sunt confidențiale, chiar și după decesul acestuia;
 • Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres;
 • În cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul pacientului, acordarea consimțământului este obligatorie;
 • Pacientul are acces la datele medicale personale;
 • Orice amestec în viată privată, familială, a pacientului este interzisă, cu excepția cazurilor în care aceasta imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate și numai cu consimțământul pacientului;
 • Sunt considerate excepții cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

Dreptul la tratament și îngrijiri medicale

 • În cazul în care furnizorii sunt obligați să recurgă la selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe criterii medicale;
 • Criteriile medicale privind selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament se elaborează de către Ministerul Sănătății și se aduc la cunoștința publicului;
 • Intervențiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condițiile de dotare necesare și personal acreditat corespunzător. Se exceptează de la prevederile art. 253 din Legea nr. 46/2003 cazurile de urgență apărute în situații extreme;
 • Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate;
 • Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material și de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităților, va fi creat mediul de îngrijire și tratament cât mai aproape de cel familial. Personalul medical sau nemedical din unitățile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiuni pentru a-l determina pe acesta să-i recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unității respective;
 • Pacientul poate oferi angajaților sau unității unde a fost îngrijit plăți suplimentare sau donații, cu respectarea legii;
 • Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării de sănătate sau până la vindecare;
 • Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea și parteneriatul dintre diferite unități medicale publice și nepublice, spitalicești și ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacienții au dreptul la servicii comunitare disponibile;
 • Pacientul are dreptul să beneficieze de asistență medicală de urgență și de servicii farmaceutice, în program continuu;
 • Să fie însoțit de infirmieri, dacă sunt în stare gravă sau netransportabili (pe brancard sau cu carucior) în cadrul secției cât și în cadrul altor compartimente în raport cu prevederile medicului curant;
 • Pacientul valid va merge la explorările de pe alte secții, însoțit de personalul sanitar;
 • Să fie ajutat de infirmier să se alimenteze în condiții igienice corespunzătoare, cu respectarea dietei prescrise de medical curant;
 • Să fie ajutat să-si facă toaleta zilnică funcție de starea sa de validitate.

Obligațiile pacienților

 • Să acorde încredere deplină în tratamentul de specialitate și îngrijirile medicale recomandate;
 • Să se comporte civilizat și politicos cu personalul medical;
 • Să respecte regulile de igienă personală zilnică;
 • Să-și exprime acordul cerut de personalul medical în situațiile prevăzute prin legislație;
 • Să participe la vindecarea lor prin respectarea recomandărilor medicale și tratamentului și să respecte riguros ordinea interioară a unității;
 • Să nu pretindă examene de laborator sau radiologice pe care medicul nu le consideră necesare;
 • Să accepte regimul alimentar recomandat de medic, chiar dacă diferă de mâncărurile cu care este obișnuit în familie;
 • Să nu depoziteze alimente decât în locurile permise (frigider);
 • Să stea în spital atât timp cât este necesar, să nu insiste să rămână internat mai mult decât trebuie, iar dacă dorește externarea înainte de recomandarea medicului, aceasta se va face pe proprie răspundere și sub semnătură;
 • Să nu consulte dosarul sau medical pentru a evita neînțelegerea unor termeni medicali și să solicite informații doar personalului calificat;
 • Fumatul este strict interzis;
 • Să păstreze curățenia în saloane integritatea echipamentului, curățenia în grupurile sanitare și să nu degradeze instalațiile, să nu arunce pansamente, vată și alte obiecte sau resturi alimentare;
 • Să circule în ținută vestimentară îngrijită, decentă când iese pe coridoare sau afară în curtea spitalului;
 • Să respecte circuitele spitalului și să nu circule prin locurile interzise pacienților în vederea protecției proprii împotriva unor agenți patogeni sau noxe;
 • Să nu provoace neînțelegeri sau altercații cu personalul medical sau alți pacienți;
 • În situația în care există nemulțumiri, pacientul poate să facă reclamație scrisă sau se poate adresa medicului șef de secție sau conducerii spitalului.

Cardul Național de Asigurări de Sănătate

Începând cu 1 mai 2015 este introdusă obligativitatea prezentării Cardului Național de Asigurări de Sănătate sau adeverință înlocuitoare, după caz, în vederea acordării serviciilor medicale decontate de sistemul de asigurări sociale de sănătate. Asigurații cărora nu li s-a emis Cardul Național de Asigurări de Sănătate pot beneficia de servicii medicale, în baza calității de asigurat, urmare verificării efectuate de către spital


mai multe detalii


Drepturile și Obligațiile Asiguraților

Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanțare a ocrotirii sănătății populației care asigură accesul la un pachet de servicii de bază, cuprinzând servicii medicale preventive şi curative, servicii de îngrijire a sănătății, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale. Asigurații au dreptul la un pachet de servicii de bază stabilit prin contractul-cadru, în colaborare cu organizațiile implicate


mai multe detalii


Partenerii Euromedica Hospital Baia Mare