Data modificării:

Angajăm Medici Specialiști și Farmacist

SPITALUL ORĂȘENESC VIȘEU DE SUS

Angajăm Medici Specialiști și Farmacist

Rezultatele concursuluiAnunț organizare concurs

Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus, cu sediul în str. 22 Decembrie, nr. 1, jud. Maramureș, în conformitate cu prevederile OMS nr. 166/2023 organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, următoarelor posturi vacante:

 • » 2 posturi de medic specialist-specialitatea medicină de urgență în cadrul CPU;
 • » 2 posturi de medic specialist-specialitatea ATI în cadrul Compartimentului ATI;
 • » 1 post de medic specialist-specialitatea chirurgie generală in cadrul Ambulatoriului de specialitate-Cabinet Chirurgie Generală;
 • » 1 post de medic specialist-specialitatea pediatrie în cadrul Secției Pediatrie;
 • » 1 post de medic specialist-specialitatea psihiatrie in cadrul Compartimentului Psihiatrie;
 • » 1 post de farmacist în cadrul Farmaciei spitalului. Tematica și bibliografia de concurs:  descarcă. Probele de concurs se vor susține în data de la sediul Spitalului Orășenesc Vișeu de Sus, str. 22 Decembrie, nr. 1, jud. Maramureș, iar calendarul de desfășurare:  descarcă.

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanităţii, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocuparii unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI


 1. depunerea dosarelor de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afisării anunțului pe site-ul Ministerului Sanatatii;
 2. selecția dosarelor de înscriere și stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin - în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 3. afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs și punctajul rezultat din analiza si evaluarea activității profesionale pentru proba suplimentară de departajare (proba D) în termen de o zi lucrătoare de la depunerea dosarelor;
 4. proba scrisă și proba clinică/practică se organizează în maximum 90 de zile de la publicarea anunțului, la o dată care va fi comunicată și afișată pe site-ul instituției și la sediul acesteia.

Înscrierile la concurs se fac la Serviciul RUNOS al Spitalului Orășenesc Vișeu de Sus, str. 22 Decembrie, nr. 1 jud. Maramureș, iar concursul se organizează în maximum 90 de zile de la publicare.

Conform art. 8 din Ordin MS nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (HG nr. 1.336/2022);
 2. copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici stomatologi, farmacişti şi, respectiv, adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti;
 3. copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 4. dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;
 5. acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 8. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 9. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 10. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 11. curriculum vitae, model comun european;
 12. Chitanță de plată a taxei de concurs (150 lei).

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sanatatii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Documentul prevăzut la lit. f), poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei clinice sau practice.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b), c), i) și j), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformității copiilor (mențiunea “conform cu originalul”) de către secretariatul comisiei de concurs.

Tematica și bibliografia de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului postată pe site-ul Ministerului Sănătății.

Informații suplimentare se pot obține la serviciul RUNOS, telefon +40 262 352400 de luni până vineri între orele 08:00-15:00.
SPITALUL ORĂȘENESC VIȘEU DE SUS

Locuri de muncă


Concurs pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică al Spitalului Orășenesc Vișeu de Sus
18.08.2023
Expirat în 07.08.2023 ora 14:00

Concurs pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică al Spitalului Orășenesc Vișeu de Sus

În conformitate cu prevederile Ordinul nr. 1.520 din 22 decembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi ... citește
SPITALUL ORĂȘENESC VIȘEU DE SUS

Anunțuri de locuri de muncă arhivate

Angajăm Medici Specialiști
21.02.2023
Expirat în 31.12.2023 ora 16:00

Angajăm Medici Specialiști

Spitalul Orăşenesc Vişeu de Sus este într-o continuă căutare de medici de specialitate în domeniul sănătății pentru ... citește
Ocuparea prin transfer a 2 posturi vacante de asistent medical generalist
27.12.2022
Expirat în 11.01.2022 ora 16:00

Ocuparea prin transfer a 2 posturi vacante de asistent medical generalist

Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus, anunță ocuparea prin transfer la cerere a doua posturi vacante normă întreagă de ... citește

Partenerii Euromedica Hospital Baia Mare