Data modificării:

Concurs pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică al Spitalului Orășenesc Vișeu de Sus

SPITALUL ORĂȘENESC VIȘEU DE SUS

Concurs pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică al Spitalului Orășenesc Vișeu de Sus

Rezultatele concursuluiAnunț organizare concurs

În conformitate cu prevederile Ordinul nr. 1.520 din 22 decembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății, coroborat cu prevederile art.187 alin. (10), lit. b), Titlul VII- Spitalele din Legea nr. 95/2006 Republicata, organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager spital, persoană fizică.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Orășenesc Vișeu de Sus, str. 22 Decembrie nr. 1, în perioada 07.07.2023 - 22.08.2023, desfășurându-se în 2 etape:
 1. etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în publicația de concurs, etapă eliminatorie - 08.08.2023;
 2. etapa de susținere publică şi de evaluare a proiectului de management – 18.08.2023.

 Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice
 Anunț concurs pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică al Spitalului Orășenesc Vișeu de Sus

Calendarul de desfășurare al concursului este următorul:
 • • vizitarea spitalului de către candidații interesați, sub îndrumarea directorului medical, pentru a se informa în mod nemijlocit cu privire la problemele de interes în elaborarea proiectului de management: 27.07.2023;
 • • termen limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidații interesați: 07.08.2023,ora 14:00;
 • verificarea îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs: 08.08.2023 ora 11:00;
 • • afișarea la sediul unității și publicarea pe site-ul spitalului a rezultatului verificării dosarelor de înscriere la concurscu mențiunea ”admis” sau ”respins”: 08.08.2023, ora 15:00;
 • • termen limită pentru depunerea contestațiilor privind rezultatul verificării dosarelor de înscriere la concurs: 09.08.2023, ora 14:00;
 • • afișarea la sediul unității a rezultatelor contestațiilor și concomitent publicarea lor pe site-ul spitalului: 10.08.2023, ora 15:00;
 • • publicarea pe site-ul spitalului a proiectelor de management depuse de candidații care au fost declarați admiși în urma finalizării probei de verificare a dosarelor de înscriere: 10.08.2023;
 • • termen limită pentru transmiterea prin e-mail la adresa secretariat@spitalviseu.ro a intenției de participare din partea persoanelor interesate la susținerea publică a proiectului de management – până pe 14.08.2023 ora 10:00. În același termen vor fi transmise și întrebările propuse pentru candidați, cu respectarea prevederilor art. 17 alin. (6)–(10) din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică;
 • • termen limită pentru confirmarea listei de participare a reprezentanților mass-media și a persoanelor interesate la susținerea publică a proiectului de management: 14.08.2023 ora 17:00;
 • data etapei de evaluare constând în susținerea publică a proiectului de management: 18.08.2023 ora 11:00;
 • • afișarea la sediul unității a rezultatelor susținerii publice a proiectului de management și concomitent publicarea lor pe site-ul spitalului: 18.08.2023 ora 17:00;
 • • termen limită pentru depunerea eventualelor contestații: 21.08.2023 ora 14:00;
 • • data soluționării contestațiilor la proba susținerii publice a proiectului de management și afișarea rezultatelor finale și concomitent publicarea lor pe site-ul spitalului: 22.08.2023 ora 17:00.

La concursul pentru ocuparea functiei de manager din spitalele publice aflate în reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:
 • a) cunosc limba română, scris și vorbit;
 • b) sunt absolvenți cu diplomă a studiilor universitare de licență sau de master în: medicină, specializarea medicină, medicină dentară, specializarea medicină dentară, științe juridice sau științe economice;
 • c) sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 • d) au cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
 • e) nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 • g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere se depune la sediul Spitalului Orășenesc Vișeu de Sus, str. 22 Decembrie, nr. 1 - secretariat, până la data de 07.08.2023, ora 14:00 - precizându-se numărul de file din dosarul depus.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină, în principal, următoarele documente
:
 • a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 • b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 • c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 • d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății şi stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 • e) curriculum vitae;
 • f) adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată, in învățământ superior medical, economic-financiar sau juridic, sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 • g) cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • h) adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
 • i) declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 • j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 • k) proiectul de management realizat de candidat;
 • l) declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 • m) declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 • n) declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.


La sediul Spitalului Orășenesc Vișeu de Sus precum și pe site-ul acestuia, vor fi afișate:
 1. Prezentul anunț de concurs;
 2. Bibliografia de concurs și Temele – cadru pentru proiectul de management;
 3. Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică al Spitalului Orășenesc Vișeu de Sus.


BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de ocuparea funcției de manager persoană fizică al Spitalului Orășenesc Vișeu de Sus


 • A. Legislație
  1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare - Titlul I Sănătatea publică, Titlul II Programele naționale de sănătate, Titlul VII Spitalele, Titlul VIII Asigurările sociale de sănătate, Titlul XVI Răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare și farmaceutice;
  2. Hotărârea Guvernului României nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului­cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
  3. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
  4. Ordinul ministrului sănătății nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, procedurii și metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor;
  5. Ordinul ministrului sănătății publice nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, cu modificările și completările ulterioare;
  6. Ordinul ministrului sănătății publice nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public;
  7. Legea nr. 46/2003 a drepturilor pacientului, cu modificările și completările ulterioare;
  8. Ordinul ministrului sănătății nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;
  9. Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  10. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
  11. Hotărârea Guvernului României nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
  12. Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate.

 • B. Management sanitar
  1. "Managementul spitalului", Editura Public H. Press, 2006, București - disponibil online la adresa: http://www.snspms.ro/UserFiles/File/ph_press/manual_pentru_cursul_de_management_spitalicesc_2006.pdf


  TEME-CADRU
  PENTRU PROIECTUL DE MANAGEMENT


  • I) Planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;
  • II) Siguranța şi satisfacția pacientului;
  • III) Managementul calității serviciilor medicale;
  • IV) Managementul resurselor umane;
  • V) Performanța clinică şi financiară a activităților spitalului.

  Candidații aleg una dintre temele de mai sus şi dezvoltă un proiect de management care vizează spitalul într-un volum de maxim 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spațierea la un rând, conform structurii de mai jos:
  1. Descrierea situației actuale a spitalului;
  2. Analiza SWOT a spitalului (puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări);
  3. Identificarea problemelor critice;
  4. Selecționarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii făcute;
  5. Dezvoltarea proiectului de management pentru problema/problemele prioritară identificată:
  • a) Scop;
  • b) Obiective;
  • c) Activități:
   • • definire;
   • • încadrare în timp - grafic Gantt;
   • • resurse necesare - umane, materiale, financiare;
   • • responsabilități.
    • d) Rezultate așteptate;
    • e) Indicatori - evaluare, monitorizare;
    • f) Cunoașterea legislației relevante.

    La cererea candidaților, Spitalului Orășenesc Vișeu de Sus va pune la dispoziția acestora, în maximum 3 zile de la data solicitării, copii ale bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, structura organizatorică aprobată şi structura de personal ale unității sanitare, aflate în vigoare la data solicitării, precum şi orice alte documente sau informații necesare în vederea întocmirii proiectului de management, cu excepția acelor informații sau documente care nu pot face obiectul divulgării în temeiul legii.

    Președinte al Consiliului de Administrație
    Dr. Pop Rodica
SPITALUL ORĂȘENESC VIȘEU DE SUS

Locuri de muncă


Angajăm Medici Specialiști și Farmacist
28.07.2023
Expirat în 06.05.2023 ora 00:00

Angajăm Medici Specialiști și Farmacist

Spitalul Orăşenesc Vişeu de Sus angajează medici de specialitate ATI, Pediatrie, Psihiatrie, Chirurgie Generală și Farmacist ... citește
SPITALUL ORĂȘENESC VIȘEU DE SUS

Anunțuri de locuri de muncă arhivate

Angajăm Medici Specialiști
21.02.2023
Expirat în 31.12.2023 ora 16:00

Angajăm Medici Specialiști

Spitalul Orăşenesc Vişeu de Sus este într-o continuă căutare de medici de specialitate în domeniul sănătății pentru ... citește
Ocuparea prin transfer a 2 posturi vacante de asistent medical generalist
27.12.2022
Expirat în 11.01.2022 ora 16:00

Ocuparea prin transfer a 2 posturi vacante de asistent medical generalist

Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus, anunță ocuparea prin transfer la cerere a doua posturi vacante normă întreagă de ... citește

Partenerii Euromedica Hospital Baia Mare