Concurs Manager

Consiliul de Administratie al Spitalului Orasenesc Viseu de Sus organizeaza concurs In conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr.1082 / 2010, pentru ocuparea functiei de manager – persoana fizica.

Concursul se va desfasura la sediul unitatii din localitatea Viseu de Sus, jud. Maramures, str. 22 Decembrie nr.1,la data de 20.12.2010, ora 11.00.
Etapele concursului:
a) etapa I – selectia dosarelor si verificarea indeplinirii conditiilor stabilite in anuntul de concurs de catre candidati – proba eliminatorie.
b) etapa II – concursul propriu – zis,care cuprinde urmatoarele probe de evaluare:
- proba scrisa, un test – grila de verificare a cunostintelor;
- sustinerea proiectului de management ;

La concurs se pot inscrie candidatii care indeplinesc, cumulative,urmatoarele criterii:
a) sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata cu diploma de licenta sau echivalenta;
b) sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin Ordin al ministrului sanatatii (sau o adeverinta ca aceste cursuri sunt in curs de derulare),ori sunt absolventi ai unui masterat sau doctorat in management sanitar,economic ori administrativorganizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii;
c) au cel putin doi ani vechime in posturi prevazute cu studii universitarede lunga durata, conform legii;
d) nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala;
e) sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);
f) nu au varsta de pensionare, conform legii.

Dosarele de inscriere se depun la secretariatul comisia de concurs Serviciul Resurse Umane din cadrul Spitalului Orasenesc Viseu de Sus, str. 22 Decembrie nr. 1,in perioada 19.11.2010 – 12.12.2010, de luni pana vineri intre orele 07:00- 15:00.

Dosarul de inscriere trebuie sa cuprinda:
a) cererea de inscriere;
b) copia actului de identitate;
c) copia legalizata a diplomei de licenta sau echivalente;
d) copia legalizata a documentelor care atesta adsolvirea cursurilor de perfectionare in management sau management sanitar, ori copia legalizata a diplomei de masterat sau doctorat in management sanitar, economic sau administrativ, organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata,potrivit legii;
e) curriculum vitae;
f) copii ale diplomelor de studii si alte acte ce atesta efectuarea unor specializari,competente / atestate etc. in domeniul managementului sanitar;
g) adeverinta care atesta vechimea in posturi cu studii universitare de lunga durata sau copie de pe carnetul de munca, certificata "in conformitate cu originalul" de catre conducerea unitatii, de minimum cinci ani;
h) cazier judiciar;
i) adeverinta din care rezulta ca este apt medical, fizic si neuropsihic;
j) declaratie pe propria raspundere privind necolaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989;
k) declaratia pe proprie raspundere ca nu este urmarit penal si nu are cunostinta ca a fost inceputa urmarirea penala asupra sa;
l) copia legalizata a actelor (certificate de casatorie etc.) prin care si-a schimbat numele, dupa caz;
m) proiectul de management realizat de candidat, depus intr-un plic sigilat;
n) chitanta de plata a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 500 de lei si va putea fi platita la caseria unitatii sau virata in contul RO16TREZ4415041XXX000069 deschis Trezoreria Viseu de Sus.

Relatii suplimentare la telefon: 0262 353341, interior 229 Serv.Resurse Umane.


CONSILUL DE ADMINISTRATIE